• 0 producten
Winkelwagen
Inloggen
 
Algemene Voorwaarden van Suevia BN
Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van SUEVIA B.N. b.v. gevestigd te Eersel:
Artikel 1: Algemene bepalingen
 1. 1.1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze
  aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden, hoe dan ook genaamd. Indien onze voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een overeenkomst met een relatie van Suevia BN bv dan zijn deze voorwaarden automatisch ook van toepassing op alle nieuwe overeenkomsten met dezelfde relatie.
 2. 1.2.  Bedingen waarbij van deze voorwaarden worden afgeweken, zijn voor ons bindend indien zij schriftelijk door ons zijn bevestigd en gelden alleen voor de overeenkomsten waarbij zij uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
 3. 1.3.  Onze algemene voorwaarden zullen te alle tijde prevaleren, onze goederen worden uitsluitend geleverd volgens onze algemene voorwaarden.
 4. 1.4.  Indien een rechter in een procedure een bepaling buiten toepassing verklaart of nietig verklaart zullen partijen de verplichting hebben om in onderling overleg een nieuwe bepaling op te stellen die de strekking van de oude benadert.
Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten
 1. 2.1.  Al onze offertes zijn vrijblijvend, en geldig tot 1 maand na
  uitgifte. Wij zijn eerst gebonden nadat wij schriftelijk hebben aanvaard. Indien een partij een gedeelte van de offerte accepteert behouden wij ons het recht voor om de aanbieding te herzien. Wij zijn gerechtigd aan de koper een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen, indien na de datum van het sluiten van de overeenkomst overheidslasten, sociale lasten, belastingen en heffingen een verhoging ondergaan of nieuwe ontstaan, alsmede bij wijziging van de valutaverhouding, lonen, prijzen van materialen en andere prijsverhogende factoren, ook al is dit het gevolg van reeds bij totstandkoming van de overeenkomst te voorziene omstandigheden.
 2. 2.2.  Afspraken of toezeggingen door vertegenwoordigers, verkopers, agenten of ondergeschikten gemaakt of gedaan zijn voor het eerst bindend, wanneer zij schriftelijk door ons zijn bevestigd.
 3. 2.3.  De koper is steeds door zijn enkele opdracht, ongeacht of deze mondeling of schriftelijk is gedaan, gebonden.
 4. 2.4.  De koper is aan een schriftelijke bevestiging van ons gebonden, tenzij hij binnen 7 dagen na ontvangt tegen de inhoud daarvan schriftelijk bezwaar heeft ingediend.
 5. 2.5.  Indien noodzakelijk mag een opdracht in delen door ons uitgevoerd worden en mag dan ook in delen gefactureerd worden.
Artikel 3: Bepalingen omtrent het product
 1. 3.1.  Voor geringe kleurafwijkingen aanvaarden wij geen
  aansprakelijkheid.
 2. 3.2.  Op de opgegeven hoeveelheid product, wand-of
  plaatdikten en gramsgewichten is een afwijking van 10 %
  meer of minder toegestaan.
 3. 3.3.  De opgenomen maten, kleuren, dikten etc. in offertes en
  overeenkomsten betreffen richtlijnen en wijzigingen zijn derhalve altijd toegestaan en geven geen recht op ontbinding van de overeenkomst.
Artikel 4: Prijzen en risico
4.1 Alle prijzen zijn onder voorbehoud en gelden voor levering
af magazijn en zijn exclusief verpakking, BTW en invoerrechten. Vanaf het verlaten van het magazijn zijn de zaken voor rekening en risico van de koper. Voor het geval in afwijking van het vorenstaande levering franco huis is overeengekomen strekt onze verplichting niet verder dan tot aflevering van de zaken voor de ingang van het gebouw of terrein van de koper, mits dit met normaal materiaal goed bereikbaar is.
4.2 Wij zijn gerechtigd aan de koper een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen, indien na de datum van het sluiten van de overeenkomst overheidslasten, sociale lasten, belastingen en heffingen een verhoging ondergaan of nieuwe ontstaan, alsmede bij wijziging van de valutaverhouding, lonen, prijzen van materialen en andere prijsverhogende factoren, ook al is dit het gevolg van reeds bij totstandkoming van de overeenkomst te voorziene omstandigheden.
Artikel 5: Uitvoering
5.1. Indien de koper na de totstandkoming van de
overeenkomst wijzigingen opgeeft of een order geheel of gedeeltelijk annuleert, komen alle reeds gemaakte kosten alsmede het bedrag van onze winstderving en leegloopverliezen voor rekening van de koper. Annulering door de koper is alleen toegestaan na schriftelijke instemming onzerzijds.
5.2. Termijnen en tijdstippen worden slechts bij benadering opgegeven. Indien door ons een aanbetaling is bedongen, gaat de levertijd in op de dag waarop deze door ons is ontvangen. Overschrijding met een periode van 4 weken of minder geeft de koper geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst of uit enige andere overeenkomst mocht voortvloeien.
Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
6.1. Alle door ons geleverde zaken blijven ons eigendom, totdat
de gehele koopsom is betaald, ook indien zij zijn verwerkt, of in andere zaken zijn opgenomen. Voor volledige betaling is de koper niet bevoegd onze zaken aan derden te verpanden (stille verpanding daaronder begrepen) of te verkopen. De koper is verplicht de goederen te verzekeren tegen diefstal en schade zolang deze nog niet alles betaald heeft.
6.2. Onverminderd onze overige bevoegdheden hebben wij, zolang onze vorderingen niet zijn voldaan, het recht de geleverde zaken terug te halen, ook in geval van niet- nakoming, faillissement of surséance van betaling van de koper. Voor het geval verleent de koper ons reeds nu de toegang tot zijn terreinen en opstallen.
6.3. Indien wij zaken van de koper onder ons hebben, hebben wij het recht die zaken onder ons te houden tot voldoening van alle vorderingen die wij op de koper hebben, onverschillig of die vorderingen betrekking hebben op voormelde of op andere zaken van de koper, tenzij de koper voor al onze vorderingen voldoende zekerheid heeft gesteld. Het recht om die zaken onder ons te houden hebben wij ook indien de koper in staat van het faillissement is verklaard, danwel surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen.
Artikel 7: Betaling
 1. 7.1.  Betalingen moeten geschieden binnen de op de factuur
  vermelde termijn en bij gebreke van zo’n vermelding binnen 30 dagen na factuurdatum. Betalingen moeten geschieden netto, zonder enige aftrek, inhoudingen of schuldvergelijking. Voor deelleveringen die door ons afzonderlijk worden gefactureerd, geldt het vorenstaande eveneens.
 2. 7.2.  In geval betaling uitblijft is de koper zonder enige ingebrekestelling onzerzijds in verzuim door het enkel verstrijken van de op de factuur vermelde betalingstermijn, danwel (indien geen betalingstermijn is vermeld) door het enkel verstrijken van 30 dagen na factuurdatum.
 3. 7.3.  Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarder- en advocaatkosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke daaronder begrepen, welke door ons worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de koper te bewerkstellingen komen ten laste van de koper. De buitengerechtelijke kosten belopen 15 % van het verschuldigde bedrag, vermeerderd met wettelijke rente en met een minimum van 200,= (excl. BTW) omtrent welke kosten geen bewijs behoeft te worden aangevoerd. Zij zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering ter incasso uit handen is gegeven, ongeacht of de koper daarvan op de hoogte is.
Artikel 8: Overmacht
 1. 8.1.  De in 5.2 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de
  periode, gedurende welke wij door overmacht verhinderd
  zijn aan onze verplichtingen te voldoen.
 2. 8.2.  Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade
  hoe ook genaamd, voor de koper of voor derden door opschorting of door annulering als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan hetgeen daaronder volgens het normale spraakgebruik en de rechtspraak moet worden begrepen. Daarnaast ook het uitblijven van de aanvoer of stagnatie in de aanvoer van materialen van leveranciers en in het algemeen omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen, die buiten onze controle of invloedssfeer vallen en/of waarvan in redelijkheid van ons niet mag worden verwacht dat wij invloed daarop uitoefenen.
 3. 8.3.  Indien de levering door overmacht meer dan 2 maanden wordt vertraagd, zijn zowel koper als wij bevoegd de overeenkomst te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving. In dat geval hebben wij slechts recht op vergoeding van de door ons gemaakte kosten. Voor een reeds afgeleverd gedeelte van de door ons te leveren zaken blijft de koper een evenredig gedeelte van de overeengekomen prijs verschuldigd.
 4. 8.4.  Indien koper niet kan zorgdragen voor een begaanbare aanvoerroute of andere zaken die de levering bemoeilijken zijn wij gerechtigd onze levering op te schorten. Tevens zullen alle gemaakte kosten berekend mogen worden aan de koper.
Artikel 9: Klachten en aansprakelijkheid
9.1. Reclames moeten schriftelijk geschieden, binnen 8 dagen
na ontvangst van de zaken. De koper die het geleverde niet binnen 8 dagen na ontvangst daarvan behoorlijk op de deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt hij geacht de levering te hebben goedgekeurd.
9.2. De koper zal in geen geval enige aanspraak tegen ons kunnen doen gelden, nadat hij een gedeelte van het geleverde ofwel in gebruik genomen, be-of verwerkt, resp. heeft doen in gebruik nemen, be- of verwerken, ofwel aan derden heeft doorgeleverd.
9.3. Wanneer de koper uiterlijk 8 dagen na het ontvangen van de factuur geen schriftelijke aanmerking heeft gemaakt op de berekende prijs, wordt hij geacht die te hebben goedgekeurd.
9.4. Wij zijn niet aansprakelijk voor kosten, schade en interessen, welke voor de koper of voor derden mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van daden of nalatigheid van personen in onze dienst of van tekortkomingen aan onze zaken door ons aan de koper geleverd, tenzij en voor zover onze aansprakelijkheidsassuradeuren dekking verlenen.
9.5. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, welke dan ook, indien deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan wij in verband met de aard van de overeenkomst geen passende maatregelen behoeven te nemen en waarvan het onredelijk zou zijn de schade voor onze rekening te doen komen.
9.6. Adviezen, instructies of gebruiksaanwijzingen, hoe ook genaamd, in verband met gebruik, bewerking, verwerking, bevestiging e.d. van onze producten worden vrijblijvend en zonder enige aansprakelijkheid van ons gegeven.
9.7. Wij zijn niet aansprakelijk voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, liggelden en ander kosten, derving van inkomsten e.d.), door welke oorzaak ook ontstaan.
9.8. Onze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag ten hoogste gelijk aan de kosten van vervanging van het door ons aan de koper geleverde product.
9.9. In alle gevallen waarin ons beroep op het hiervoor bepaalde toekomt, kunnen onze werknemers en onze leveranciers eveneens een beroep doen, als ware die bedingen eveneens ten behoeve van hen gemaakt.
Artikel 10: Garantie
10.1. Onverminderd de beperking van onze aansprakelijkheid als
geregeld onder 9, geven wij op de door ons geleverde zaken gedurende drie maanden garantie terzake van constructie- en materiaalfouten, die door ons kosteloos worden hersteld en wel op de door ons te bepalen wijze.
10.2. Onze garantieplicht vervalt ten aanzien van zaken die zonder onze toestemming door de koper of derden veranderd of gerepareerd zijn, of die gebruikt worden voor een ander doel dan waarvoor zij bestemd zijn, of die niet behoorlijk zijn onderhouden.
Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen
11.1. Alle met ons gesloten overeenkomsten, hoe ook genaamd,
ook in geval van levering in het buitenland, en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen voor partijen, worden beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting van de eenvormige wetten op de Internationale Koop en de totstandkoming daarvan.
11.2. Alle geschillen, welke ook, daaronder begrepen die welke slechts door één van de partijen als zodanig worden beschouwd, die naar aanleiding van de overeenkomst (of de overeenkomst die daarvan een uitvloeisel is) tussen ons en de koper mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden berecht voor de bevoegde rechter in het arrondissement ‘s-Hertogenbosch. 


Klik hier voor de algemene voorwaarden in PDF bestand.